Grupa ABB
Genway

Serwis

Nasze systemy przechodzą przez podwójny system kontroli jakości. Wiąże się to z bardzo małą awaryjnością naszych systemów. Towary sprawdzane są pierwszy raz w fabryce, kolejny raz w naszym dziale technicznym. Awaryjność produktów, które opuszczają naszą firmę jest bardzo mała, w związku z czym możemy zaoferować naszym klientom produkty o bardzo wysokiej jakości. W przypadku uszkodzenia prosimy o kontakt telefoniczny z naszym działem technicznym lub skorzystanie z formularza poniżej.

Gwarancji na poprawne działanie sprzętu udziela GENWAY na czas określony, indywidualny, zgodnie z dowodem zakupu i plombą gwarancyjną umieszczoną na sprzęcie.

Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usunięte bezpłatnie przez serwis Genway.

Przed wysłaniem towaru prosimy o wypełnienie formularza reklamacyjnego.

Reklamacje nie zawierające wypełnionego formularza reklamacyjnego oraz oryginału lub kopii dowodu zakupu nie będą rozpatrywane lub zostaną rozpatrzone w ostatniej kolejności (w tym przypadku nie obowiązuje czas realizacji reklamacji).

Przeczytaj szczegółowe warunki przyjęcia sprzętu.

 1. Datą od której obowiązuje gwarancja, jest data wystawienia dokumentu zakupu (Faktura VAT lub paragon). Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usunięte bezpłatnie przez serwis Genway.
 2. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np.: zainstalowanie sprzętu, konserwacja, instalacja oprogramowania itp.
 3. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia takich elementów jak: przyciski wywołania, uszczelki, zaślepki, osłony wyświetlaczy, obudowy monitorów, puszki i uchwyty montażowe itp.
 4. Uszkodzony sprzęt Reklamujący dostarczy do serwisu Genway osobiście, przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską na własny koszt.
 5. Warunki przyjęcia sprzętu do naprawy - obowiązki klienta:
  • dokładnie sprawdzić uszkodzony sprzęt i opisać rodzaj uszkodzenia,
  • opis wraz z uszkodzonym sprzętem i dokumentem zakupu (faktura lub paragon) oraz uzupełnioną kartą gwarancyjną, dostarczyć do serwisu Genway,
  • sprzęt należy dostarczyć kompletny w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem (karton, formy styropianowe),
  • dostarczony sprzęt musi posiadać czytelne numery seryjne lub nie uszkodzone plomby gwarancyjne,
  • po wykonaniu naprawy sprzęt jest przekazywany Klientowi za pośrednictwem poczty kurierskiej, koszt odesłania naprawionego sprzętu ponosi serwis Genway,
 6. Ochrona gwarancyjna nie będzie udzielona jeżeli w dokumencie zakupu lub na plombie gwarancyjnej wystąpią jakiekolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania.
 7. Ewentualne wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych, lecz w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do 3 miesięcy od daty dostarczenia sprzętu do naszego serwisu.
 8. W szczególnych przypadkach przyjęcia do serwisu Genway sprzętu, który nie spełnia warunków określonych w pkt. 7, serwis Genway nie musi się wywiązać z terminu określonego w pkt. 10, oraz z możliwości realizacji reklamacji.
 9. Gwarancją nie są objęte:
  • uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne lub celowe uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady,
  • uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania transportu czy konserwacji sprzętu, a także stosowanie sprzętu niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa,
  • uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, napraw, przeróbek, dostrojeń lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Klienta lub Użytkownika,
  • sprzęt, który nie został dostarczony do serwisu Genway w oryginalnym lub bezpiecznym opakowaniu (karton, formy styropianowe, folie, dyski twarde w metalizowanej folii antyelektrostatycznej, pudełka zabezpieczone gąbką lub styropianem itp.), oraz wywołane tym uszkodzenia,
  • sprzęt, którego dokument zakupu, plomba gwarancyjna, numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto, a także plomby są uszkodzone lub nieczytelne (zmienione, zatarte, zamazane),
  • sprzęt, do którego Klient zagubił dokument zakupu, który wraz z kartą gwarancyjną jest jedynym dokumentem umożliwiającym reklamowanie sprzętu.
 10. Każdy reklamowany sprzęt serwis Genway sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli sprzęt jest sprawny Genway może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu.
 11. Przy zwrocie reklamowanego sprzętu Genway potrąca równowartość uszkodzonych z winy reklamującego elementów oraz koszty ich wymiany.
 12. Wadliwy sprzęt lub części, które wymieniono stają się własnością Genway.
 13. W przypadku nieodebrania sprzętu po upływie 2 tygodni od terminu naprawy określonego pkt. 10, serwis Genway może odesłać sprzęt na koszt i odpowiedzialność klienta.
 14. Serwis nie ma obowiązku do informowania o wywiązaniu się z reklamacji.
 15. W przypadku podejrzenia naruszenia przesyłki, lub uszkodzenia przesyłanego sprzętu w czasie transportu, prosimy o stosowanie następującej procedury:
  • po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić stan opakowania w obecności kuriera. Każda przesyłka powinna być zapieczętowana taśmą z pieczątkami Genway, lub firmową taśmą z logo Genway. Jeżeli tak nie jest, oznacza to, że przesyłka była otwierana przez osoby nieuprawnione - należy sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera,
  • po zauważeniu jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania należy rozpakować przesyłkę w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości wspólnie sporządzić stosowny protokół,
  • jeżeli uszkodzenie przesyłki zostało stwierdzone po odjeździe kuriera mimo braku śladów uszkodzenia opakowania, należy sporządzić protokół uszkodzenia zawierający: opis uszkodzenia, nr listu przewozowego, datę doręczenia, oczekiwania finansowe z tytułu poniesionych strat,
  • protokół ten należy dostarczyć do lokalnego oddziału firmy kurierskiej, która wykonała usługę, a jego kopię przesłać faksem do Genway (024) 268 12 29,
 16. Prawa i obowiązki stron reguluje wyłącznie niniejsza umowa, z warunkami której Klient winien zapoznać się i potwierdzić własnoręcznym podpisem.

Postanowienia końcowe

 1. Fakt udzielenia gwarancji na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani też nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 2. Genway nie będzie ponosił odpowiedzialności za serwis gwarancyjny jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonywane z powodu restrykcji importowo/eksportowych na części zamienne i/lub innych przepisów prawnych, czy też nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonanie naprawy.
 3. Genway nie udziela upoważnień ani gwarancji odnośnie sprzętu z wyjątkiem tych, które wyraźnie określono w niniejszym dokumencie. W żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialna wobec Klienta za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu wynikłe z innych przyczyn niż wady tkwiące w sprzęcie. Nie będzie również odpowiedzialna za szkody spowodowane wadami sprzętu, inne niż realnie poniesione szkody w posiadanym majątku lub naruszenie dóbr osobistych. W szczególności uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z awarią sprzętu.
 4. Niniejsza gwarancja nie zezwala na dokonanie zmian, przeróbek, dostosowań czy regulacji, tak aby sprzęt odpowiadał przepisom bezpieczeństwa, napięciu zasilania, radiowemu lub telewizyjnemu systemowi transmisyjnemu lub wymogom elektrycznym kraju lub regionu, w którym sprzęt ma być używany. Zaleca się, aby Klient zapoznał się z lokalnymi warunkami technicznymi i wymogami bezpieczeństwa zanim zakupi sprzęt, który ma być użytkowany w innym kraju.
 5. Genway zastrzega sobie możliwość zmiany warunków gwarancji. Nowe warunki gwarancji nie będą działać wstecz.
Wszelkie prawa zastrzeżone. © ABB Genway 2003-2019

Serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Polityka cookies zamknij